Nisvanis
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2952

ᠨᠢᠰᠸᠠᠨᠢᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ 1996 ᠤᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ ᠶᠢᠨᠨ 9 ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦ ᠲᠡᠢ 4 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ᠄

ᠯᠤᠩᠵᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡᠠ᠋ᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨᠪᠠᠲᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠰᠰ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠬᠤᠤᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠠᠨᠠᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠢᠨ

ᠪᠤᠯᠤᠷᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ sound ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ᠄

ᠰᠤᠳᠤᠭᠠᠷᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠳᠢᠮ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ᠊ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠰᠠᠷᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠤᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ

 

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁