ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠ‍‌ᠶᠢᠭᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢ᠂ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ