ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 36202
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳ·ᠦᠤᠷᠢᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ ᠬᠦ᠋

ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ‍ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦ᠋

ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠳ ᠤᠨ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠯᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ ᠬᠦ᠋

 

ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠦ᠋

ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠦ᠋

ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ‍ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠦᠮᠡᠷ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠦ᠋

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠷ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠦ᠋

 

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠦ᠋

ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠦ᠋

ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ‍ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠬᠠᠬᠠᠵᠤ ᠥᠭᠦᠮᠡᠷ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠦ᠋

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠷ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠦ᠋

 

ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠦ᠋

ᠵᠤᠯᠠ ᠬᠦᠵᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠢᠩᠭᠤᠷ ᠮᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠳᠡ ᠯᠠ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠪᠠ ᠬᠦ᠋

ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦ᠋

ᠵᠠᠪᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨᠠᠪᠠ ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠮᠠᠷ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠦ᠋

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ