ᠬᠤᠤᠰ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11357
ᠴᠠᠭ᠄ 2019 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠰ·ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠲ·ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠢᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠳᠡᠭ

ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠳᠠᠭ

ᠴᠢᠨᠦ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠡ

ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠭᠠᠷᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ

    ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠳᠠᠭ

    ᠤᠷᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠥᠷᠥᠪᠳᠡᠵᠦ ᠡᠮᠲᠡᠷᠡᠳᠡᠭ

    ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ

    ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ

 

ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠰᠤᠪᠢᠩ ᠡᠷᠢᠳᠡᠭ

ᠵᠥᠩ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠢᠳᠠᠭ

ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠴᠢᠨᠦᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠳᠡᠭ ᠡ

    ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠳᠠᠭ

    ᠤᠷᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠥᠷᠥᠪᠳᠡᠵᠦ ᠡᠮᠲᠡᠷᠡᠳᠡᠭ

    ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ

    ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ

 

ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠬᠠᠢᠳᠠᠭ

ᠤᠰᠤ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠳᠠᠭ

ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ

ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠡ

    ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠳᠠᠭ

    ᠤᠷᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠥᠷᠥᠪᠳᠡᠵᠦ ᠡᠮᠲᠡᠷᠡᠳᠡᠭ

    ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ

    ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ

 

    ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠳᠠᠭ

    ᠤᠷᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠥᠷᠥᠪᠳᠡᠵᠦ ᠡᠮᠲᠡᠷᠡᠳᠡᠭ

    ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ

    ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ