ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰ·ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠴᠢᠨ᠋ᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 234360
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 08
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ

    ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ

    ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ

    ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠰᠠᠢ

 

ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠩᠬᠡᠨ

ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠳᠦᠯᠵᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ

    ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ

    ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ

    ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠰᠠᠢ᠃

 

ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ

ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ

    ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ

    ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ

    ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠰᠠᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ