ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 24713
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠰ·ᠠᠮᠤᠷᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠳ·ᠤᠶᠤᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ)

 

ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠪᠣᠭᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠮᠠᠠᠴᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠣᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠢ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠤᠮ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠷᠯᠤᠳ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡ

ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢ

ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ

ᠥᠭᠵᠡᠭ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠯᠪᠣ ᠲᠡᠶ

ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠳᠤᠮ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠦ ᠵᠧ

 

ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠪᠣᠭᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠮᠠᠠᠴᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠣᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠢ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠤᠮ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠨᠤᠰ ᠬᠠᠶᠠ ᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠮ

ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠷᠯᠤᠳ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢ

ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠳᠤᠮ

ᠥᠭᠵᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠯᠪᠣ ᠲᠡᠶ

ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠧ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠧ

 

ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠨᠤᠰ ᠬᠠᠶᠠ ᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠮ

ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠷᠯᠤᠳ ᠭᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡ

ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢ

ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ

ᠥᠭᠵᠡᠭ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠯᠪᠣ ᠲᠡᠶ

ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠳᠤᠮ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠧ

 

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ

ᠥᠭᠵᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠯᠪᠣ ᠲᠡᠶ

ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠧ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠧ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ