ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠰ·ᠤᠶᠤᠨ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠ᠊·ᠡᠩᠬᠡᠲᠠᠢᠪᠤᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 65033
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠡᠨ ᠡᠨ ᠡᠨ

ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ᠃

 

ᠢᠵᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠠᠭᠠᠯᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ᠃

ᠡᠨ ᠡᠨ ᠡᠨ

ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ᠃

 

ᠳᠤᠭᠤᠨᠤᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠦᠮᠪᠦᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠳᠤᠭᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠭ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠣᠳᠤᠳ ᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ᠃

ᠡᠨ ᠡᠨ ᠡᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠭ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠣᠳᠤᠳ ᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ᠃

 

ᠢᠵᠢᠯᠢᠳᠤᠨ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ ᠸᠠᠩ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷᠸ᠎ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠯᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠡᠨ ᠡᠨ ᠡᠨ

ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ