ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ Take Off ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠳ·ᠪᠡᠬᠢᠪᠠᠲᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠳ·ᠪᠡᠬᠢᠪᠠᠲᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲᠧᠢᠺ ᠤᠤᠹ EP
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18947
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠰᠭᠢᠵᠤ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠤ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠊ᠭ᠍‍ᠬᠢᠷᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠩᠭᠢᠷᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠵᠤ

ᠴᠡᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠳᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠤ

 

ᠳᠠᠢ᠌ᠭᠠᠨ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ

ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠦᠦ

 

ᠴᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠢ ᠦᠦ

ᠴᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠪᠡᠳᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢ ᠦᠦ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

 

ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠣᠢ᠌ᠭᠠᠨ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠠᠮᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠬᠤᠵᠤ ᠰᠠᠠᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢ ᠦᠦ

 

ᠴᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠢ ᠦᠦ

ᠴᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠪᠡᠳᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢ ᠦᠦ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

 

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ︕

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠦᠯᠪᠡᠵᠤ

ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠵᠤ

ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠢᠠᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ

ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤᠷᠭᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭᠠᠯᠳᠤ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠦ

 

ᠴᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠢ ᠤᠤ

ᠴᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠪᠡᠳᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢ ᠦᠦ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

 

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ︕

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ