ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠴᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠪᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪ᠊·ᠳᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠳᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ EP
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 14326
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ)

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ

 

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠢ

ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ

 

ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ

 

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ

ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠭᠠᠴᠢ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ

ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠮᠦᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ

 

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠢ

ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠮᠦᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠎ᠡ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ

ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠮᠦᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ

 

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠢ

ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠮᠦᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠮᠦᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠤ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ