ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 14362
ᠴᠠᠭ᠄ 2019 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠯ·ᠰᠥᠷᠥᠯᠲᠦ᠂ ᠠ᠊·ᠲᠦᠮᠡᠨ᠊ᠥ᠋ᠯᠵᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ?

ᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ?

ᠴᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ?

ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ

ᠤᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠵᠠ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ! ᠬᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠲᠠ?

ᠬᠥᠭᠡᠷᠥᠬᠥᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠦ‍‌ᠶᠢ᠂ ᠬᠦ‍‌ᠶᠢ᠂ ᠬᠦ‍‌ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ

ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ

ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠦ‍‌ᠶᠢ᠂ ᠬᠦ‍‌ᠶᠢ᠂ ᠬᠦ‍‌ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ

ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠰᠤ

ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

 

ᠢᠩᠭᠢᠬᠥ ᠳᠦ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ

ᠬᠥᠭᠡᠷᠥᠭᠥᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠦ

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠨᠠᠰᠤ ᠴᠢᠴᠠᠤ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠤᠳ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠤᠢ

ᠨᠠᠰᠤ ᠴᠢᠴᠠᠤ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ

ᠢᠲᠡᠬᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦ‍‌ᠶᠢ᠂ ᠬᠦ‍‌ᠶᠢ᠂ ᠬᠦ‍‌ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ

ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠰᠤ

ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠦ‍‌ᠶᠢ᠂ ᠬᠦ‍‌ᠶᠢ᠂ ᠬᠦ‍‌ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ

ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ

ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ