ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠯ·ᠪᠠᠯᠾᠠᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 13880
ᠴᠠᠭ᠄ 2019 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠭᠡ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ)

 

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠪᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠴᠦᠳ

ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠨᠤᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠳ

ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠤ ᠵᠡ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠤ ᠵᠡ

 

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠢᠮᠤᠷᠢ

ᠠᠢᠷᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠰᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠦᠨᠦᠰᠴᠦ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠲᠡᠮᠲᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠱᠢᠭ ᠲᠠᠢ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠦ ᠵᠡ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠦ ᠵᠡ

 

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠢᠮᠤᠷᠢ

ᠠᠢᠷᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠰᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠥᠷᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠢᠷᠠᠭ ᠬᠡᠰᠦᠵᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠥᠬᠥᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠬᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠦ ᠵᠡ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠦ ᠵᠡ

 

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠢᠮᠤᠷᠢ

ᠠᠢᠷᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠰᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠥᠷᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠢᠷᠠᠭ ᠬᠡᠰᠦᠵᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠥᠬᠥᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠬᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠲᠩᠷᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠦ ᠵᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠦ ᠵᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ