ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 177629
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ

ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ

ᠢᠯᠳᠠᠮ ᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ

ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠠᠪᠴᠢᠭᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ

ᠥᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ

ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ

ᠳᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠠᠳᠠᠬᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ

    ᠰᠠᠠᠴᠢᠭ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

    ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ

    ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠳᠠᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ

ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ

ᠦᠨᠢᠳᠠ ᠣᠷᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ

ᠦᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠥᠡᠵᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ

    ᠰᠠᠠᠴᠢᠭ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

    ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ

    ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠥᠨᠦᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠴᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ

ᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ

ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ

ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ

ᠠᠮᠤᠰᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ

    ᠰᠠᠠᠴᠢᠭ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

    ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ

    ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ