ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 13926
ᠴᠠᠭ᠄ 2019 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

Ethnic Zorigoo Ft A Cool, Zaya & Frankseal

ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠡᠢ

ᠡᠷᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠡᠢ

ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠪᠢᠳᠡ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ

ᠡᠷᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ

ᠰᠠᠩᠭᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ

ᠠᠭᠲᠠ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠠᠨ ᠰᠤᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠠ

ᠠᠭᠤᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ

ᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ

ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠪᠡ ᠪᠢᠳᠡ

 

ᠲᠩᠷᠢ ᠰᠢᠲᠦᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ

Mulguug uugeeree ᠬᠡᠷᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠢ

ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠤᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ

ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠦ MC ᠨᠠᠷ

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ dutdiin ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ᠎ᠡ

ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠢᠰᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠨᠢ

ᠨᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ

ᠪᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠶᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠭᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠬᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠨᠲᠤ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠢ

ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠢ

 

ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠡᠢ

ᠬᠦᠷᠦᠰᠤ ᠲᠠᠯᠠᠲᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠢ

ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠢ ᠯᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠤᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠪᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦ

ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠳᠠᠢᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠲᠦᠷᠦ ᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

 

ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ

ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ

ᠡᠵᠡᠨᠲᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ

ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ

ᠬᠠᠷᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠲᠠᠢ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ

ᠶᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠢ ᠤᠮᠤᠭ ᠲᠠᠢ

ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠳ

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ

ᠾᠦᠩᠨᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠡ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

 

ᠪᠢᠳᠡ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠪᠤᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ

ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠠᠭᠤᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ

ᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠳᠡ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ

 

ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ

ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ

ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠴᠡ ᠤᠳ

ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠴᠡ ᠳᠦ

ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ

ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠩᠷᠢ ᠡᠴᠡ

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ