ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ Nuans ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠵ·ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠡ᠊·ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠶᠦ᠋ᠸᠠᠰ EP
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 27427
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

Money᠁Money᠁Money᠁Money᠁

 

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠭᠢᠭᠦᠷ ᠡ

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠭᠤᠯ

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠰᠪᠠᠯ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠴᠤᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠰᠤᠨ᠎ᠠ

    ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

    ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

    ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡ

    ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠢᠠᠵᠢᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠴᠢ

 

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠭᠢᠭᠦᠷ ᠡ

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠢᠯᠳᠠᠮ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠭ ᠭᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠰᠠᠷᠪᠠᠰ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠢᠭ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠣᠢ᠌ᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ

    ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

    ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

    ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡ

    ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠢᠠᠵᠢᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠴᠢ

 

Money᠁Money᠁Money᠁Money᠁

 

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠭᠢᠭᠦᠷ ᠡ

 

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡᠳᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠬᠤᠤᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠡᠪ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠭᠤᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ

    ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

    ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

    ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡ

    ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠢᠠᠵᠢᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠴᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ