ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰ·ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠯ·ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠ᠊·ᠲᠡᠭᠦᠰᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠁
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 245123
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠰᠥᠮᠡᠢ᠌ᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠠᠨᠢᠷᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠰᠥᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

    ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠯᠠ

 

ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠤ

ᠠᠨᠢᠰᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠠ

    ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠯᠠ

 

ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠭᠦᠯᠦᠷᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠡᠭᠢᠯᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠨᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

    ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠯᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ