ᠮᠡᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠡᠭᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠃ ᠮᠠᠯ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠡᠢ᠌ᠳᠡᠬ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ《ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ》᠂《ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠴᠢᠨ》ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠮᠠᠯ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠶ‍ᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠣᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠂ ᠪᠣᠭ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠮᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠭ ᠮᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ᠌ᠳᠠᠨ᠂ ᠡ᠊ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠢᠳᠠᠰᠢ ᠭᠡᠪᠢᠭᠦ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠪᠢᠯᠭᠡᠳᠤ ᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠪᠢᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠥᠭᠡᠷ ᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠭᠦᠯᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠪᠣᠶ‍ᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠬᠤᠷ ᠭᠦᠯᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠪᠣᠶ‍ᠤ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯ ᠳᠦᠯᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ᠂ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠂ ᠳᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠴᠠ᠂ ᠣᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠢᠩᠭᠡ᠂ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠢ᠌ᠨᠭᠦ ᠶ‍ᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠢᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠰᠢᠳᠤ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠴᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠠᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠷᠠᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃


ᠵᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠣᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4871
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25