ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ

ᠠᠪᠣ  ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠡᠯᠳᠡᠵᠤ

ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ

ᠮᠤᠰᠭᠢᠵᠤ ᠮᠤᠰᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠰᠢᠵᠠᠢ

ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ

ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ

ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠨᠠᠷᠠᠵᠠᠢ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠰᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠠᠷᠪᠠᠠᠳᠠᠪᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1891
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15