《ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ》 ᠰᠠᠮᠵᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠤᠨ ᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ᠃

ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ᠄ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ 100 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ 《ᠫᠢᠩ ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠫᠣᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠮᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠦᠵᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ 90 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠴᠥᠷᠪᠤᠢᠯᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠮᠤᠷᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠡᠴᠡ᠄ 《ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ 10 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠣᠬᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠤᠷᠠᠤᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠠᠤᠠᠬᠤᠵᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠄ ᠵᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠣᠳᠤ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠠᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠦᠦ︖

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶ‍ᠦᠡᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5269
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10