ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠴᠢᠯ

ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠠᠳᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠳᠤ ᠳᠤ ᠰᠥᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠦᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ

ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ

ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠁

ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠯᠠ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ

ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠳᠤᠭᠤᠮᠰᠠᠷᠯᠠᠬᠤᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ

ᠦᠪᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯ ᠥᠭᠡᠢ

ᠦᠳᠡᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠁

ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠯᠠ

ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠤᠢ᠌ᠳᠬᠠᠷ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠤᠠᠬᠤᠷᠠᠯ

ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠣᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠦᠨᠡᠨ

ᠳᠤᠭᠤᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠢᠳᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ

ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠮᠤᠷ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠯᠳᠠ

ᠨᠠᠮ ᠴᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ

ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠢ ᠣᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ


           2011.7.19


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰ·ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠰᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1795
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13