ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠲᠦᠪ ᠴᠢᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠬᠤᠷ ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢ ᠪᠢᠯᠳᠠᠤᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠦᠷᠤ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠠᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠦᠦ ︖ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠨᠤᠰ ᠭᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ︖ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢ ᠵᠠᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠦ ︖ ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠣᠴᠢ᠂ ᠪᠢ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠠᠨᠤᠰ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ ︕ ᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠬᠤᠯᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠳᠡᠯᠪᠠᠭ᠌᠂ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠵᠥᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠳᠦᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠨᠢᠰᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠄ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠷᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ ᠭᠠᠩ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠢᠯᠳᠤ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠭᠢᠯᠢᠩ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠰᠥ᠋ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ ︖ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠭᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠣᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠳ᠋ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠤᠭᠢᠷᠠᠬᠤ ᠮᠠᠬᠠᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠣᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠤ ᠳᠦᠷᠤᠵᠤ ᠣᠭᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠪᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠪᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠵᠥᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠤᠵᠤ ᠥ ᠰᠠᠪ ᠡᠷᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠡᠢ᠄ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠦᠤ ᠳᠦᠷᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠳ᠋ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢ᠄ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠦᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶᠤᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠭᠢ᠂ ᠭᠢᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠠᠶᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠥᠯᠪᠠᠭᠡ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠦᠯᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡᠭᠦᠳᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢᠷᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠮᠤᠰᠭᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠱᠠᠷᠭᠢᠷᠠᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠴᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠭᠤᠨ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤᠯᠠᠷ ᠦᠨᠡᠷᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠦᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠢ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠴᠠᠯᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠴᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠯᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠨᠠᠰᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠣᠢ ︖ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠪᠭᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠤ ᠳᠦᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠵᠤ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠳᠦᠷᠤ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠣ ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠴᠤᠪᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠶᠤᠵᠤ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠂ ᠳᠠᠳ᠋ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠬᠠᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠨᠢ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠰᠤᠴᠢᠬᠤ ᠪᠣᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ ︖ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡ ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠥᠭᠦᠳᠴᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠬᠤᠯᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠨᠠᠰᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠢ ︕ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠲᠤᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠦᠴᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠯᠠ ᠤᠢ᠌ᠴᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷ᠎ᠠ ︕ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠱᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠ ︕ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠬᠤᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠪᠯᠠᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠳ ᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠦᠨᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠦᠨ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠣᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠵᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠣᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠰ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷ᠎ᠠ ︕ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ︖ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯ ︕ ᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠤᠪᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ ᠢ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠮᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠢᠳᠠᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠰᠠᠠᠳᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠣᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠭᠢ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠱᠥᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠭ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠠᠳᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠭᠤᠪᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠪᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠭᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠤ ᠮᠦᠨ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠤᠠᠳᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠪᠣᠢ᠂ ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠭᠢᠷᠠᠨ ᠶ‍ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠤᠤ᠂ ᠶᠤᠤ ︕ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠣᠯᠪᠠ ᠪᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ︖ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠦᠰ ᠥᠭᠦᠴᠢᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠭᠤᠭᠠᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠳᠤᠮᠴᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳᠤᠮ ᠭᠢᠯᠭᠡ ︕ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠠᠳ᠋ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠵᠤ ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠮᠴᠢ ᠳᠤᠮᠴᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠳᠤᠮ ᠳᠤᠰᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠲᠦᠯᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠢ ᠪᠣᠢ ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠳᠠᠳ᠋ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠳ᠋ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠭᠤᠯ ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠭᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠠᠯᠬᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠣᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠣᠶᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠮᠥᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠨ ᠣᠷᠭᠤᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠭᠤᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠡᠳᠦᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠳᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠨᠡᠭᠦᠷ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠢ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠯᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠳᠡᠰᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠯᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠯ᠎ᠠ ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢᠤ ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠨᠦᠭᠢ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠥᠭᠦᠳᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢ ᠥᠪᠠᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠩᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠮᠠᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠥᠭᠦᠳᠴᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠡ ︕ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠂ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︕ ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠰᠤᠴᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠬᠤᠠᠳᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠥᠢᠮᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠷᠠᠪᠠ ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤᠯᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠢᠤ ︖ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠪᠠᠤ ︖ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠱᠥᠭᠦᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠ ᠬᠤᠠᠳᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠭᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠠᠳᠤᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠣᠠᠳᠤᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨᠦ ᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠮᠤ ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠢᠯᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠦᠪᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ ︖ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠯᠢᠰ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠠᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃


ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯᠭᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5551
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06