ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠯ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ

ᠬᠠᠭᠢᠷ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠭᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠳᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠳᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4123
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31