ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠪᠢᠰᠢ

ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1814
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21