ᠪᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ

ᠪᠢ

ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ

ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ

ᠪᠢᠰᠢᠭᠦᠢ ᠣᠯᠠᠨ

ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ

ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠁


ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡ ᠥᠰᠦᠭ᠌

ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠴᠢᠰᠤ

ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ

ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ

ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠢᠷ ᠪᠠᠭᠡᠰ

ᠪᠠᠷᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ ᠡ᠃


ᠪᠠᠭᠪᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠬᠤ ᠣᠴᠢᠷ

ᠨᠠᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡ᠂

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠢᠤ ᠪᠣᠰᠴᠤ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠷᠵᠡᠪ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1899
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20