ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ ︖

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠤᠨ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠴᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠳᠠᠳᠠ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠤᠨ ᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ︖

**** ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠤᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠳᠠᠳᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂

ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠤᠨ ᠢ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠴᠢᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠦᠶ‍ᠦᠡᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4287
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23