ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ

ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠢ

ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠰᠭᠦᠯᠵᠤ

ᠳᠠᠮᠢᠷᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠰᠢ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ

ᠳᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ

ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠁

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠢ

ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ᠂ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ

ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠯ

ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ︕ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠦᠦ︖

ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠢ

ᠠᠮᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠤᠤ

ᠠᠳᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠡᠨ︕    《ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ》 ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠯᠠ᠂ ᠳᠠᠭᠢᠯ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ︕ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠤᠤ

ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠰᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠴᠢ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠤᠤ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠤ

ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠤᠤ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠮᠡᠨᠡᠭ᠍ᠰᠢᠷᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳᠠᠳᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕


             2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠤ ᠣᠷᠤᠢ  ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ·ᠳᠤᠤᠯᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1831
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17