ᠥᠨᠦᠳᠤᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ︖

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠨᠠᠰᠢ ᠴᠦᠮ᠄ 《ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠡᠳᠦᠷ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠠᠨᠠᠰᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠳᠠ ᠪᠦᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠦ︖

*** ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠠᠨᠠᠰᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠯᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶ‍ᠦᠡᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4304
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ