ᠲᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠤ︖

ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠢ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠴᠤ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ᠃ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠣᠷᠢᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ 14 ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

1᠂ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠯᠢᠫᠦᠷᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ 25 ᠭᠦᠷᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ 100 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠢ 25 ᠡᠴᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

2᠂ ᠴᠠᠢ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ

4.05 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠰᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ 5 ᠴᠤᠮᠤ ᠴᠠᠢ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

3᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ 30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ᠋ ᠠᠯᠠᠠᠤᠠᠠᠤ

2603 ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠳᠤ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ 30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ᠋ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠯᠠᠠᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠥᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ 30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ᠋ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠠᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ 4 ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

4᠂ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠢᠰᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠤ

ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠺᠦᠺᠦᠯᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠣᠤᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠰᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠬᠤᠯᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠃

5᠂ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ

《ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠠᠠᠠᠪᠣᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃》 ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠤ᠂ 20% ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠦᠳᠡᠭ᠌᠃

6᠂ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠣᠷᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠪᠣᠷᠤ ᠦᠵᠦᠮ᠂ ᠭᠦᠭᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠹᠧᠨᠤᠯ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

7᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ

ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠤᠨ ᠡᠴᠠ 137 ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ 28 ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠦᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠤ᠂ 14 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

8᠂ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ

ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 510 ᠊ᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠮᠠᠨ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ 99 ᠊ᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠮᠠᠨ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ 42% ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃

9᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠹᠤ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠭᠡᠪ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ 12 ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠶᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ 18 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

10᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ

《ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠮᠦᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠠᠷ ᠳᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ᠂ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠥᠳᠡᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠣᠷᠳᠤᠤᠠᠠᠠᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ 4 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 8 ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢᠰᠠᠠᠠᠳᠠᠭ᠃

11᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠠᠠᠠᠪᠣᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢᠠᠠᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ 57% ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃

12᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠤ ᠣᠪᠣᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠮᠭᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

13᠂ ᠠᠰᠠᠷᠠᠠᠠᠴᠢ ᠵᠠᠷᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠳᠠᠯᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ 302 ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠠᠷᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠴᠤᠩᠠᠠᠤ ᠠᠷᠴᠢᠠᠠᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ᠂ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ 30% ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

14᠂ ᠴᠤᠪᠣᠭᠤ ᠴᠤᠯᠭᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ

《ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ 17% ᠤᠨ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠤᠪᠣᠭᠤ ᠴᠤᠯᠭᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3951
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24