ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠢ
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ(ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠣᠷᠢ)

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ

ᠳᠡᠢ᠌ᠪᠠᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠩᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ

ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠪᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ

ᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠱᠠᠯᠪᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠣ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ

ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠢ ·

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠠᠠᠤᠷ ᠲᠤ 《ᠱᠦᠯᠦᠡᠭ᠌ ᠱᠦᠯᠦᠡᠭ᠌》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ︖ ᠭᠡᠳ ᠯᠠᠪᠯᠠᠠᠠᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠄

ᠪᠣᠷᠤ ᠪᠢᠯᠵᠤᠬᠠᠢ

ᠪᠣᠷᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠪᠦᠯᠢᠵᠤ ·

ᠳᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ

ᠳᠤᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠤᠴᠢᠭᠡᠳ ·

ᠳᠠᠯᠠᠠᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠ ᠳᠠᠯᠠ ·

ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠤ ᠪᠢᠯᠵᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢ ᠡ︕ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠵᠤ ᠳᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠳᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ᠃ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠯᠵᠡ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠪᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠭ᠍ᠰᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ · ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ 《ᠫᠢᠰ ︕ ᠫᠢᠰ ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶ‍ᠭᠠᠤ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠪᠠ ᠭᠡᠳ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠄

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠯᠢᠭᠢᠷ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ

ᠳᠠᠯᠠᠠᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠳᠠᠯᠠ ᠳᠠᠯᠠ

ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ · ᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ· ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠵᠤ · ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠨ ᠭᠦᠢ ·

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠠᠷᠢᠰᠤᠨ ᠥᠭᠡᠭᠦ ᠲᠡᠶ

ᠰᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠭᠦ ᠲᠡᠶ ·

ᠰᠥᠪᠠᠭᠡ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠡᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃

ᠪᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠠᠠᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠷᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠶᠠᠭ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ · ᠤᠮᠳᠡᠭᠠᠰᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠨᠦᠭᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠵᠤ · ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ · ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠵᠤ᠋ ᠡᠷᠭᠢ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠵᠤ · ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠳᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠯᠰᠢ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠵᠤ ᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠤᠴᠤᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳ 《ᠱᠠᠷᠳ᠋》 ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠢ ⁈ ᠥᠨᠤ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠳᠦᠷᠳ᠋ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠰᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠠᠠᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠰᠪᠠ ᠭᠡᠳ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠂ ᠳᠤᠠᠠᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠢ︕ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠢᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ᠄

ᠥᠯᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠥᠯᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠰᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠨᠦᠭᠢ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠥᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨᠳᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠩᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠪᠠ᠃ 《ᠳᠦᠱ ᠨᠢᠱ᠂ ᠳᠦᠵᠠᠷ ᠳᠠᠵᠠᠷ ︕ ᠳᠦᠢ᠌ ᠳᠠ᠂ ᠳᠦᠱ ᠨᠦᠱ ︕》 ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ ᠭᠦᠢ᠂

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠮᠠᠨᠢ

ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠤᠨ᠄

《ᠴᠢ ᠳᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠢᠳᠠᠪᠠ ︕》

《ᠪᠢ ᠳᠤᠰᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠢᠳᠠᠪᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ ︕

ᠳᠤᠭ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠤᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠰᠢᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠤᠨᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠤᠨᠳᠡᠵᠤ ᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠤᠳᠦᠭᠤ ︕ ᠤᠷᠤᠭᠡᠰᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠠᠠᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃

ᠶᠠᠪᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠤᠴᠢᠯ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠂

ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠷᠤᠭᠡᠰᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠮᠠᠨᠢ᠂

ᠤᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂

ᠳᠠᠪᠠᠷᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠡᠳ

ᠳᠠᠠᠳᠤᠷ ᠳᠦᠠᠳᠤᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ᠂

ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠤᠨ᠂

ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠸ᠎ᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠤᠠᠠᠠᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠶ᠂

ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠴᠤ ᠴᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠤᠰᠤ ᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠢ ︕

ᠥᠩᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ᠂ ᠤᠰᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ᠄

《ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠦᠦ ︖ ᠠᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠡᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ᠄

《ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠪᠦᠯᠡᠵᠡᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠤ᠄

《ᠪᠢ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂

《ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠪᠣ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠥᠨᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠡᠵᠡᠩ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠱᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠰᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠢ ᠭᠦᠢ ︕

ᠬᠣᠢ᠌ᠠᠠᠤᠷ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ︕ ᠱᠠᠯᠳᠠᠩ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠡᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠭᠡᠳ ᠠᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠱᠠᠯᠳᠠᠩ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠤᠱᠤᠩᠨᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠤᠮᠤ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠳ ᠠᠢ᠌ᠰᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ ︕ ᠵᠠ ᠠᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ︕ ᠵᠠᠠᠴᠢᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠤᠭᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ᠄

《ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠨᠢ

ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭ ︕

ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠨᠢ

ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭ ︕

ᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠨᠢ

ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠡ ᠨᠠᠭ ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠨᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠄

ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠡᠯ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠠᠭᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ ᠮᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠄

《ᠱᠤᠩ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂

ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠱᠠᠯᠳᠠᠩ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠠᠪᠣᠭᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂

ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ᠂

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂

ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠴᠢᠯ᠎ᠡ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠥᠨᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠮᠠᠨᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠥᠪᠤᠢ᠌ᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠥᠭᠡᠢ ᠰᠤᠷᠳᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠵᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠩᠵᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳ᠂ 《ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠴᠢ ︕》 ᠭᠡᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠯᠭᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ᠃ ᠪᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠄

《ᠵᠠ ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠪᠡ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠶᠢ ᠵᠥᠯᠭᠦᠭᠦ ᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠮ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠤᠯᠢᠭᠳᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠤᠯᠳᠡᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠢᠷᠡᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠳᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠥᠯᠭᠦᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 《ᠨᠠᠭ》 ᠭᠡᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠠᠬᠠᠢ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ 《ᠫᠢᠰ》 ᠭᠡᠳ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠪᠠ ᠰᠢᠤ ︕ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ᠄

《ᠤᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ ︖》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ 《ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠ ᠵᠤᠪᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠠ ︖》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ᠄

《ᠤᠷᠵᠦᠤ᠂ ᠤᠷᠵᠦᠤ᠂ ᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠢᠷ᠎ᠠ ︕ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠ ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠥᠨᠦᠷᠳᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ 《ᠨᠠᠭ ︕》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠴᠢᠠᠠᠠᠪᠠ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠤᠯᠡᠮ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ᠄ 《ᠤᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ ︖》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠢ᠄

《ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠤᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ︕ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠠᠩᠳᠠ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ᠄

《ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠂ ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡ ᠳ᠋ᠠ ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠪᠠ᠃ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠥᠨᠡᠷᠭᠡᠵᠤ᠄

《ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠠᠠᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ᠄

《ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ᠄

《ᠰᠤᠷᠳᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠪᠣᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠭ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠴᠢᠠᠠᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠡᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠ᠂ ᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠳᠡᠯᠵᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

《ᠵᠠ᠂ ᠶ‍ᠭᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦᠷᠭᠦᠯᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠄

ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠤ ᠤᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦᠷᠭᠦᠯᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ᠄

《ᠭᠦᠢ᠂ ᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠢᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠪᠠ ︖》 ᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ᠄

《ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠢᠷᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠩ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠠᠰᠠᠩ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ︕》 ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠯᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠴᠢᠵᠤ᠄

《ᠵᠠ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠴᠢᠠᠠᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ ︖》 ᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠳᠠᠨᠠᠷ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠤᠶᠤᠯ᠎ᠠ᠄

《ᠳᠠ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠡᠳᠡᠨᠡᠷ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ᠄

《ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠯ ᠰᠠᠯ ︕

ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠳᠤ ᠪᠣᠯᠳᠤ ︕

ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠ ᠵᠠᠳᠠ

ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠰᠤᠯᠠ ︕》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂

ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ

ᠠᠷᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂

ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠂

ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠪᠣᠢ ︖ ᠬᠠᠷᠢᠨ

ᠴᠠᠯ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠠᠠᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠮᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠠᠠᠠᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠤᠨ ᠤᠷᠦᠵᠤ ᠰᠡᠭᠦᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠂ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠢ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡ᠊ᠨᠳᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠴᠢᠠᠠᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ︕ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠡᠳ

ᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ

ᠪᠣᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠭᠤᠸᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠃

ᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠡᠳ

ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠨᠤᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠵᠢᠭ ᠴᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶ‍ᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷᠯᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠴᠠᠩᠭ᠋ᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠴᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠰᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂

《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ︖》 ᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠄

《ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠨᠡᠪᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠫᠧᠢ ᠭᠦᠢ᠂ ᠤᠳᠬᠤᠭᠤᠷ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠬᠤᠭᠤᠷ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠠᠴᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠳᠬᠤᠭᠤᠷ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠦᠴᠡ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠯᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠭᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠥᠨᠤ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠠᠳᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠢᠩᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠰᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠡᠦ᠋ ︕ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃

ᠯᠠᠪ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠷᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠷᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ

ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠩᠭᠡᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ

ᠠᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠤ᠂

ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠢᠪᠢᠯᠢ ᠡᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠡᠳ᠂

ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠯᠳᠡ ᠡᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

《ᠤᠳᠤ ᠪᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠠᠭᠢᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠢ ᠨᠤᠠᠠᠤᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠄

ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂

ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠭ ᠲᠡᠶ᠂

ᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂

ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠦᠷᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠨᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠠᠠᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠪᠠ ᠭᠡᠳ ᠠᠵᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠷᠭᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯᠭᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5553
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06