ᠭᠠᠷ ᠪᠠ ᠭᠦᠯ

ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ                  

ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ

ᠪᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠡ


ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠪᠢ ᠵᠢᠳᠭᠦᠨ᠎ᠡ


ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠳᠠ

ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ

ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ


ᠲ᠋ᠦᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠳᠠᠶᠠᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠩᠴᠢᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1715
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ