ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ

ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ᠄ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠶᠢ 12 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠭᠤᠭᠰᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ᠄ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠪᠣ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠤ ᠭᠡᠮᠭᠡ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠯᠠᠵᠤᠤ᠄ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠤ ᠭᠡᠮᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 10 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 12 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠯᠠᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 7 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 8 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 4 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 6 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠠᠪᠴᠢᠯᠢᠭ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠠᠼᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠢ 0 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5598
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02