ᠳᠡᠨᠦᠭᠦᠯᠴᠢᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠯᠠᠯ᠂  ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠷ ᠴᠤ

ᠬᠠᠯᠳᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠤᠨ᠎ᠡ᠂

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠳᠤᠵᠤ

ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ᠂

ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠭᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠯᠭᠦᠵᠤ

ᠡᠴᠦᠰ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠦᠨᠦᠷᠳᠠᠵᠤ

ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ

ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡ ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠳᠦᠷᠪᠠᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠷᠭᠢᠮᠰᠦᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1796
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19