ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠭᠡᠵᠤ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ

ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠯᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ


ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ

                                  


     2010 ᠣᠨ ᠤ10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠡᠰᠦᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1839
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16