ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠡᠮᠭᠢᠵᠤ

ᠬᠤᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠤ ᠦᠨᠦᠷ ᠴᠢᠩᠨᠠᠵᠤ

ᠬᠤᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ

ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠵᠢᠨ 10 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠳᠦᠡᠭᠦ᠋ᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1839
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09