ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ  ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠢᠯᠡ  ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠡᠳᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠨᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠢᠪᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠢ  ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ 《ᠮᠦᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ》 ᠲ᠋ᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠨᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠢᠳ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠪᠡᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠣᠶᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠰᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠠ ᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ  ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠵᠢᠯ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠴᠤᠭ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ  ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2964
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
 1. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ

  ᠵᠢᠨ᠊·ᠪᠠᠲᠤ2017-03-30

 2. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮᠠᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

  ᠳᠠᠩᠨᠤᠳ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ2012-06-20

 3. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ

  ᠳᠠᠩᠨᠤᠳ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ2012-06-13

 4. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ

  ᠨᠠᠰᠤᠨ2012-06-06

 5. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ《ᠬᠤᠪᠣᠩ》 ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ

  ᠳᠠᠩᠨᠤᠳ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ2012-05-08

 6. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ 《ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ》᠂ 《ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ》 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ

  ᠳᠠᠩᠨᠤᠳ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ2012-05-08

 7. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ

  ᠳᠠᠩᠨᠤᠳ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ2012-05-08

 8. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠥᠭᠡᠯᠡᠳᠴᠥᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ

  ᠴᠠᠮᠠᠬᠠᠤᠨ᠂ ᠷᠠᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ2012-02-17

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁