ᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ

ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠ᠄

1×1=1

2×2=1+3

3×3=1+3+5

᠁᠁

ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠢ ᠪᠣᠳᠤ᠄

1+3+5+7=

1+3+5+7+9=

1+3+5+7+9+11=

1+3+5+7+9+11+13=

1+3+5+7+9+11+13+15=

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4302
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23