ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠡᠭᠡ ᠠᠯᠠᠭ

ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶ᠎ᠡ

ᠭᠡᠯᠭᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠨ

ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠢᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ

ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠠᠳᠠᠨ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ

ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ

ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠰᠤ

ᠣᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ

ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠭ

ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠯᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ

ᠮᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠮᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠪᠡ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6629
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23