ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯ

ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠋ᠣ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠬᠴᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠋ᠣ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳ᠋ᠣᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠨᠢ1931 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠳ᠋ᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠬᠳ᠋ᠠᠵᠦ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳ᠋ᠡ ᠂ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠄

1. ᠮᠠᠨᠽᠣᠰᠢᠷᠢ ᠬᠣᠳ᠋ᠣᠬᠳ᠋ᠣ

2. ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠣᠷᠵᠢ ᠨᠠᠩᠰᠣ

3. ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠰᠢᠪᠵᠡᠬᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠌ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

4. ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠮᠰᠣ

5. ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠷᠣᠵᠠ

6. ᠡᠪᠣᠬᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠢᠬᠡ

7. ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠣᠷᠵᠢ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨᠳ᠋ᠠᠨᠽᠠᠨ

8. ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠨᠢ ᠴᠣᠷᠵᠢ

9. ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠴᠣᠷᠵᠢ ᠶᠣᠨᠳ᠋ᠣᠨᠰᠠᠩᠪᠣ

10. ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠠᠬᠸᠠᠩᠴᠦᠢ᠌ᠮᠪᠣᠯ

11. ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠲᠡᠩᠰᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

12. ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠬᠣᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠣᠳ᠋ᠣᠬᠳ᠋ᠣ ᠠᠬᠸᠠᠩᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠠᠯᠰᠠᠩ

13. ᠭᠠᠪᠴᠣ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠰᠡᠷᠣᠪ

14. ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨᠳ᠋ᠠᠨᠽᠠᠨᠵᠠᠮᠰᠣ

15. ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠲᠡᠮᠴᠣᠢ᠌ᠶ‍ᠦ᠋ᠩᠷᠣᠪ

16. ᠭᠠᠪᠴᠣ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠰᠠᠩᠵᠠᠢ

17. ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠵᠠᠮᠪᠠᠴᠣᠢ᠌ᠵᠦᠩ

18. ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠫᠦᠷᠯᠠᠢ᠌ᠨᠢᠮ᠎ᠠ

19. ᠳ᠋ᠠᠶ‍ᠢᠪᠷᠣᠯᠸᠯᠣᠪᠰᠠᠩ

20. ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠪᠠᠯᠵᠣᠣᠷ

21. ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠷᠠᠰᠢ

22. ᠠᠬᠸᠠᠩᠪᠠᠯᠳ᠋ᠠᠨ

23. ᠯᠣᠪᠰᠡᠩᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨᠲᠦ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 55284
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ