ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡᠢ

᠊ᠭ᠍‍ᠬᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ

ᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠰᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ

ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ      

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠬᠠᠬᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠡᠴᠡ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ

ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠠᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠡ

ᠣᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠳᠤᠮ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ

ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊   

ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠭᠦ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠦᠨᠦᠰᠤᠯ

ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1846
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21