ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ

ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ


ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ᠌ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ ⁉   ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠡ᠊·ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1833
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22