ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ (ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ 《ᠮᠤᠳᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠠᠨ ᠢᠦᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠪᠠᠷ ᠰᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠥᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠪᠠᠷ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ᠂ 《ᠡᠵᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ᠄ 《ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ᠂ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠬᠠᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠄

1᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

2᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ

3᠂ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠣᠤᠯ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠭᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

(ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ)

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2965
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
 1. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ

  ᠵᠢᠨ᠊·ᠪᠠᠲᠤ2017-03-30

 2. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮᠠᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

  ᠳᠠᠩᠨᠤᠳ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ2012-06-20

 3. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ

  ᠳᠠᠩᠨᠤᠳ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ2012-06-13

 4. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ

  ᠨᠠᠰᠤᠨ2012-06-06

 5. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ《ᠬᠤᠪᠣᠩ》 ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ

  ᠳᠠᠩᠨᠤᠳ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ2012-05-08

 6. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠨᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ 《ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ》᠂ 《ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ》 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ

  ᠳᠠᠩᠨᠤᠳ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ2012-05-08

 7. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ

  ᠳᠠᠩᠨᠤᠳ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ2012-05-08

 8. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ]ᠥᠭᠡᠯᠡᠳᠴᠥᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ

  ᠴᠠᠮᠠᠬᠠᠤᠨ᠂ ᠷᠠᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ2012-02-17

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁